Samrådssynpunkter 2011-07-12

I tidigare synpunkter har jag framfört 2009-03-13

25. Daniel Gustafsson anser det vore bra om Domus kunde sparas men viktigast är ändå att matbutik finns kvar. Lyfter också fram de sociala funktionerna som Domus och resecentrum har idag, och vikten av att ta hand om alla människor i staden.

16(28)

Lämnar synpunkter på gallerians arkitektur, viktigt att tänka i nya banor, modern och utmanade arkitektur men med inspiration av den gamla staden, ex Bo01 i Malmö. Föreslår ett heltäckande glastak i stråket medan resten är frikopplade huskroppar, ex Vällingby center.

Viktigt att lägenheterna står klara samtidigt med Östra Centrum. Har inget emot 12 våningar.

Arbeta med vattnet och grönskan, inte bli en stenöken. Positiv till Kanalparken, lämnar förslag på utformning och innehåll med belysning av broarna och fasaderna samt lek/aktiviteter i parken.

Ifrågasätter ordningen att i efterhand göra en stor övergripande trafikutredning. Minska buller och trafik i innerstaden vilket höjer luftkvalitén och boendekvalitén. Framför vikten av trafiksäkerhet, föreslår att trafiken till södra infarten går i tunnel under gångnivå. Är framtiden bilar, eller kollektivtrafik?

Framför synpunkter och önskemål kring sanering, vattenkvalitet och påverkan vid pålning.

Bra att stråket görs mer tillgängligt, men innebär ändå att mycket offentligt rum görs privat.

Er kommentar till mina syn punkter 2009-03-13 är som följande Stadsbyggnadskontoret instämmer i att de sociala funktionerna en stad har och som finns i området är viktiga. Förslaget innebär visserligen förändringar i befintlig stadsmiljö men offentliga rum och mötesplatser (gågator, torg, parker, busstorg etc) finns fortsatt med.

En centralt belägen matbutik är mycket viktig för staden, planen medger möjlighet för sådan.

Diskussioner pågår mellan exploatören och Konsum kring invändig utformning och butiksplacering etc i den föreslagna byggnaden.

Sedan samrådet har planförslaget kompletterats med ett gestaltningsprogram där både byggnaderna (handelskvarteret och bostadshusen) samt de yttre gatu-, torg- och parkmiljöerna studerats vidare.

Trafikfrågor har studerats i olika utredningar så som Trafiktekniskt PM, utredning kring Kristianstadslänken med studier av trafikflöden och förslag på utformning av korsningar (kapacitet, trafiksäkerhet, bussframkomlighet etc). I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har också trafiken studerats (buller, partiklar etc) och en särskild utredning kring miljökvalitetsnormerna för partiklar har gjorts.

Frågor kring sanering mm har tagits upp i MKB’n. Synpunkterna har meddelats exploatören för kännedom inför projektering och genomförande. Se även kommentaren till Länsstyrelsens yttrande (nr 1).

Offentligt rum, se kommentar under yttrande nr 33.

Idag 2011-07-12

Studerar jag på http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Samhallsplanering/Detaljplanering/Pagaende-planer/DP_ostracentrum/ följande fil http://www.kristianstad.se/upload/Bo_bygga/Samhallsplanering/P%c3%a5g%c3%a5ende%20detaljplaner/%c3%96straCentrum/110525%20Gestaltningsprogram%20%c3%96C%20LOW.pdf

Jag anser fortfarande att Östra Centrum är ett för stort avbräck mot övriga centrums arkitektur, man bör ta ännu större hänsyn till övriga centrum.

Jag konstaterar också i det nya planförslaget att man kommer mycket kraftigt höja trafiken vid Nya Boulevarden vid Sommaro, hur blir hälsan hos pensionärerna som bor där med dessa ökade mängder avgaser? Frågan är hur pass kommunen lever upp till de nya globala målen att minska CO2 utsläpp med ökad trafik in i centrum? Dessutom att all inlastning i gallerian skall ske mot Nya Boulevarden precis mitt emot Sommaro och man förväntar sig att detta skall funka för hela komplexet är ifrågansvärt.

Dessutom är det förvånansvärt att förslaget vilar på att alternativ 10 i Kristianstadslänken (http://www.kristianstad.se/upload/Bo_bygga/kristianstadslanken/BIlaga1/3_Alt_10_SKaserngatan_1_1000.pdf

) blir av, trots att den idag utreds! (Är utredningen om Kristianstadslänken bara en dyr chimär för invånarna?)

Dessutom så är detta en galleria, detta innebär att mycket mark där folk spontant träffas, dramatiskt ändras till privat mark, där spontana möten etc etc begränsas efter den privata ägarens (Steen & Ström) policy. Detta är hutlöst! Allt kommer att vara inglasat och byggnadskropparna är inte separata som hus utan sitter ihop. Att man inte regerar på detta är ifrågasättande.

Man minskar dessutom boendeytorna, i det slutliga förslaget så tycks det som om man bara kan ”få in” ett bostadshus som skall ligga precis vid busshållplatsen, som dessutom kräver att alternativ 10 av Kristianstadslänken blir av. Vi behöver mer av centrumnära boende inte mindre.

Daniel Gustafsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s