Yttrande över: Östra Centrum Kristianstadslänken m.m. 080910

Kristianstads Kommun
29180 Kristianstad

 Yttrande över: Östra Centrum Kristianstadslänken m.m.

Jag vill här, som intresserad Kristianstadsbo, fastighetsägare i centrum av Kristianstad Snapphanen 9 samt som näringsidkare i centrum av Kristianstad

O. P. Johanssons Skoaffär sedan 1901, fem generationer i samma familj göra några tillägg och synpunkter till en mycket intressant och positiv utveckling av Kristianstads centrum, som skulle kunna fördjupas på nedanstående punkter.

 

Efter min närvaro vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan 080819 följer även jag kommunalrådet Bengt Gustafssons syn på utvecklingen av centrum, där han nämnde att det inte får vara ”något småplock” utan helheten måste ses. Det är naturligtvis den riktiga synen på Kristianstads centrums och hela kommunens framtida utveckling, att se helheten och hela centrum som en enhet och en helhetssyn måste iakttagas vid framtida planeringen av Kristianstads centrum. Jag väljer därför att inge samma skivelse till både vad gäller yttrande över ”Östra Centrum” såväl som till vad gäller ”Kristianstadslänken” och visa delar är även insända till yttrandet över ”Kristianstad växer….”.

 

Vad som förvånade mig mycket på mötet i Östermalmskyrkan var, att på f.d. Stadsarkitektens Sune Friströms fråga hur många kvadratmeter affärs och kontorsytor, som finns i centrum av Kristianstad och hur många av dessa som var outhyrda, att ingen av arrangörerna eller de närvarande högre politikerna kunde svara på denna fråga. Det är kunskap som omgående måste tillföras utredningsarbetet. Hur kan man annars styra utbyggnaden med hjälp av Plan och bygglagen om inte denna kunskap finns? Hur många kvadratmeter affärsyta kan anses vara normalt för en stad som Kristianstads storlek och med sitt upptagningsområde? Detta är synnerligen viktigt därför inom kort tid måste fattas beslut vad gäller Rådhuskvarterets framtida användning med eventuella affärsytor i bottenplanet. Det är mycket viktigt detta beaktas så någon tilltänkt byggherre vid en försäljning av dessa byggnader även kan få ekonomi i detta projekt, som dessutom är synnerligen viktigt för Kristianstads kulturarv. Det är också synnerligen viktigt att inte centrum ”kantrar” och med det outhyrbara lokaler som följd och med det svårigheter att ekonomiskt förvalta och fortsätta att investera i fastigheterna i vårt 400 åriga kulturarv Kristianstads centrum. Detta har tyvärr hänt i allt för många städer i Sverige.

Planmonopolet är just till för att kunna styra upp, så att bl.a. inte dessa problem uppstår, så det krävs ett långsiktigt, ett klokt och ansvarsfullt politiskt agerande i dessa frågor, som sträcker sig mer än över nästa valdag. Proportionerna affärsytor kontra bostadsytor kräver en varsam planering.

 

 • Med utbyggnaden av Ö. Torg måste hänsyn tagas, så att inte västra delen av centrum kantrar och A-lägen blir C-lägen för etablerade verksamheter? Vilket även Handelns Utredningsinstituts Fredrik Bergström befarade vid ett besök här i Kristianstad. 400 extra parkeringsplatser på Ö. Torg är naturligtvis bra, men är det inte bara ett behov som täcker dessa ytterliggare butiksytors behov? Bara nettotillskottet i nya affärsytor på Ö. Centrum med 20000 kvm skulle i sig själ behöva 800 p-platser enl. en norm som används vid planering av P-platser.
 • Vad händer med planen, när det gäller Stora Torg Kristianstads vackraste torg och norr om Stora Torg, vilket var mycket aktuellt för några år sedan?
 • Vad, när och var planeras för p-platser för omvandlingen av rådhuskvarteret?
 • Vad, när och var planeras för p-platser för omvandlingen av stationsområdet och flytten av resecentrum? Där även ett byte från bil till allmänna kommunikationer vid stationen kan förväntas.
 • Det sades också på en genomgång av planen, att man tänker leda in regionbussarna, där befintliga parkeringar idag finns på V. Boulevarden för att sedan ledas in vidare på S. Kaserngatan. Enl. mitt förmenade såväl som f.d. Stadsarkitekten Sune Friström påpekade, vore detta förödande för statskärnan och de boende på V. Boulevarden. Dessutom kommer tillgängligheten betydligt att försämras till centrum, som är mycket viktig för alla centra. Att koppla alla regionbussar till järnvägstationen är mycket positivt, men dessa bussar skall ledas dit endast genom in- och utfart norrut och sedan vidare ut från staden genom Snapphanevägen söder eller norrut och Härlövsängaleden. På så vis belastas inte centrum av dessa stora bussar, detta ansåg även Friström var lämpligt. All busstrafik i centrala delarna bör trafikeras av miljövänliga mindre bussar t.ex. gasbussar. Liggande förslag är, som jag ser det bara en förflyttning av den tunga busstrafiken från Nya Boulevarden till Södra Kaserngatan plus en betydlig försämring av tillgängligheten till centrum och för de boende på V. Boulevarden, även om dessa parkeringar kan ersättas på annat håll men dock inte så centralt.
 • Jag har de sista två åren besökt minst 50 städer i Tyskland i storlek som ungefär Kristianstad. Inte i någon stad har jag träffat på att regionbussar leds genom centrum, där möjlighet finns att undvika detta, som nu det förslås med den tilltänkta Kristianstadslänken. Förhoppningsvis är det inte exploatören som ställer dessa krav gentemot Kristianstads Kommun? Varför redovisas bara infrastrukturkonsultens förslag 9 och 10 och inte förslagen 1 -8, om det skall vara ett samråd, där vi kommuninvånare skall få yttra sig och samrådet skall vara trovärdigt?
 • Kristianstad centrum får ett nytt utseende. Kristianstad står inför en förvandling som kommer att ändra stadens utseende radikalt. Med Östra centrum får staden ett helt nytt ansikte mot öster. Det är mycket positivt att staden utvecklas, men ett av Kristianstads eller ”Lilla Paris” signum är just våra Boulevarder med sin grönska. Det vore förödande att tillåta sig denna hårdexploatering av dessa ytor så dess försvinner likaså måste de tilltänkta arkitekterna ta hänsyn så att inte detta Ö. Torg med dess enorma volym blir en barriär åt öster.
 • Hur ser planen ut för de tillfälliga p-platser vid byggandet under par års tid av Ö. Torg? Enligt mitt sätt se är det ett nytt P-hus, som först skall byggas i den västra delen av centrum och som skall vara färdigbyggt tills nybyggnationen börjar av Ö. Centrum. Detta är det absolut viktigaste att lösa innan överhuvudtaget innan något Ö. Centrum eller Krsd. Länken genomförs, om inte befintliga verksamheter med dess arbetsplatser skall skadas med utslagningar som följd. Märk väl jag har inte funnit några förslag till lösningar i utredningsunderlagen!
 • Delar av befintliga P-platser har finansierats av privata byggherrar vid byggnation i centrum alltså dessa investeringar har gjorts för hela centrum. M.a.o. skulle Kristianstads Kommun kunna ställa krav på den nya tilltänkta exploatören av Ö. Torg att på annan plast i västra delarna av centrum finansierar eller delfinansierar ett P-hus, om jag inte missminner mig så har något liknande skett i Varberg. F.ö. används bara P-skiva i hela centrala Varberg utan några p-avgifter. Det är mycket viktigt för våra gågator så att inte dessa töms och dör ut och med den omtalade fackhandeln i Kristianstad dör, som till största delen inte kommer att var hyresgäster i någon ny galleria.
 • Det måste också planeras för fler dygns- o. månadsparkeringar i centrala Kristianstad, som idag är bristvara vid uthyrning av bostäder och kontor och efterfrågan kan förväntas öka genom stadens förtätning.
 • Tillgängligheten för hela centrum måste utredas mer med konkreta förslag hur detta skall lösas. Denna helhetslösning har märk väl inte nämnts i någon av de samrådunderlag som finns tillgängliga och som underlag för remissvar. Någon ansvarig sade i Östermalmskyrkan sa, att det kommer att finnas parkeringar i Härlöv. Jag misstänker det menades andra sidan Helgeån. Vem tror t.ex. att El-giganten eller någon annan stormarknad hade etablerat sig, om de hade fått beskedet att parkeringarna kommer att byggas 300-400 meter bort från huvudentrén?? Samma sak gäller för oss näringsidkare här i centrum av Kristianstad. Kollektivtrafiken kommer att öka, men alla bor inte vid en hållplats eller väljer inte åka kollektivt. Tas inte detta på allvar så är det lätt döda innerstan.
 • Vid en presentation av översiktsplanen sades det att ytor för dagligvaruhandel och närhandel reserverats även i de olika bostadscentra eller i basorterna i vår kommun, men att det inte går att tvinga fram etableringar på dessa ställen. Det är just dessa stora externa handelsområden, som nu föreslås i översiktsplanen och som slår ut andra etableringar t.ex. livsmedelshandel i just basorterna och i bostadscentra eller att inga nyetableringar kommer till stånd. Kristianstads Kommun har, ett alldeles ypperligt styrmedel till sitt förfogande att utveckla hela kommunen genom Plan och Bygglagen, vilket även är Boverkets, Svenska Naturskyddsföreningens och Länsstyrelsens åsikt.
 • Jag besökte medborgarkontoret så sent som 080903 på en frågestund. Jag frågade då om och hur ytterligare planer för de parkeringar, som behövs för borttagandet av p-platserna vid genomförandet av Krsd. Länken och tilltänkta P-platser för nya resecentrum och Rådhuskavarteret. Det sades då det kommer senare. Samrådsyttrandet för Ö. Centrum och Krsd. Länken skall vara inlämnat 080915.  Min fråga hur skall vi medborgare då kunna yttra oss om helheten av Kristianstads centrum långsiktiga utveckling? Samma svårighet gäller för våra ansvariga politiker att kunna fatta ansvarsfulla beslut för hela centrumfrågan!
 • Jag tycker återigen precis som kommunalrådet Bengt Gustafsson, att man måste se helheten samtidigt innan man bestämmer sig för delar av genomförandet.

Jag ser framemot ett skriftligt svar av er ansvariga politiker, där ni besvarar och tar ställning till mina ovanstående synpunkter innan några vidare långsiktiga ansvarsfulla beslut fattas i utveckling av Kristianstads centrum.

Jag ser detta som mycket viktigt för mig och min familj för vår fortsatta förvaltning av vår fastighet Snapphanen 9 till vissa delar från 1700-talet och för vår fortsatta drift av vår över 100-åriga firma O. P. Johanssons Skoaffär i femte generationen i samma familj.

Detta sagt med anledning av en seriöst och allvarligt menat skrivelse till kommunalrådet Bengt Gustafsson 080229, där jag endast fick som svar ”Det innehåller många frågor och synpunkter. Jag har tyvärr ingen möjlighet att besvara alla dessa just nu men vill för dagen dels meddela att jag tagit emot och läst Ditt brev.”
Det har nu gått ett halvt år, så jag antar det blev inget svar. Jag hoppas nu att INTE detta upprepas, så att dialogen skall kunna anses som seriös.

Kristianstad 080910
Olle Johansson
Kopia till Kristianstadsbladet
Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s