Yttrande Planförslag för Kristianstad 4:4 ÖSTRA CENTRUM 2011-11-29

Kristianstads kommun
Byggnadsnämnden
29180 Kristianstad

 

Yttrande till planförslaget för Kristianstad 4:4 ÖSTRA CENTRUM, Kristianstads kommun.

Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader och mycket svårtillgängligt för en kommuninvånare, som inte är insatta.

P.g.a. detta vill jag framöver ha rätten att yttra mig om fasadutformningar, då det på det utställda materialet enbart är att betrakta som mer eller mindre skisser, alltså inge slutlig utformning. Detta borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö. Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.

Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10- 20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 60-talet.

Fasaderna bör anpassas till den småskalighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 60-talet på Ö. Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet av denna fastighet var en fasad.

Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bra exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.

Jag upprepar detta med anledning av Ö. Centrum kommer att vara den största fastigheten i Kristianstads centrum från S. Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenteras av Ö. Centrum, är av samma snitt blir detta Ö. Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.

Är inte en fyravånings byggnad ritad av samma arkitekt med genomgående utseende från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan en barriär vad är då en barriär i Kristianstad?

Jag föreslår att olika arkitekter bjuds in till de olika huskropparna för på så sätt lättare och bättre få fokus på den småskaliga arkitekturen som passar till de omgivande fastigheterna i vårt välbekanta renässanscentrum, som också är att betrakta som en kvalitetsstämpel för Kristianstad, som i förlängningen generar besökare och arbetstillfällen.

Boulevarder är också något som är ett varumärke eller signum för
”lilla Paris” Kristianstad med anledning av Ö. Boulevardens
förändring, som även i framtiden bör planeras med dubbel rad av träd.

Parkeringshus över markplan i ett mindre centrum är att anse som miljöovänligt i en kommun som Kristianstad, som anser sig vara en miljökommun och ofta nämner i sin stadsplanering om den förtätade staden med ökat boende i de centrala delarna av staden.

Med denna kvalitetsstämpel och framtoning skall det inte byggas parkeringshus upp två tre våningar, där det bör byggas bostäder, vilket också sägs vare en bristvara i centrala Kristianstad och samtidigt talas det om ett levande centrum efter kl. 18.

Dessa parkeringar i Ö. Centrum bör i möjligaste mån byggas i ett eller två plan under markplan.
Det garageplan som idag finns under biografen Kosmorama bör på ett enkelt sätt utvidgas norrut till Nya Boulevarden och sedan förbindas söderut under den nya byggnad, som kommer att byggas vid Ö. Boulevarden framför Domushuset.

Söder om Domushuset byggs på samma sätt och i samma plan också p-platser med infart från S. Kaserngatan dessa bilar som körs in i denna infart leds sedan genom detta garage med utfart vid Nya Boulevarden, vilket också eliminera trafiken och miljöbelastningen för boende på Götgatan och för skoleleverna vid Centralskolan.

Det finns sedan också möjlighet till ytterligare ett undre garageplan, visserligen till en ökad kostnad, men nu skall medborgarna yttra sig över en långsiktig hållbar stadsplan, då kan dessa fördyrande kostnader anses som motiverade.

Detta plan skulle kunna delfinansieras och i samägande förhållande med Ö. Centrum exploatören med kommunala medel, som även kan ses som att Kristianstad kommun även då ser till helheten med centrumhandeln och de centrumnära fastighetsägarna med hyresgäster i form av bostäder och andra verksamheter.

Dessa fastighetsägare som har över mycket lång tid varit tvingade vid alla bygglov betala till parkeringsplatser.

Det vore alltså motiverat, då nu kommunen försäljer denna kommunala mark som bl.a. fastighetsägarna bidragit finansiellt till för etablerande av centrala p-platser till en privat exploatör, och som nu generar inkomster för Kristianstads kommun med denna mark försäljning.

Detta andra garageplan är möjligt, då det idag finns en liknande garage lösning under SE-banken med två plan under marknivån och ca 200 p-platser.

Det kan dessutom misstänkas med 700 centrala arbetsplatser i nya förvaltningshuset, att nu ökar efterfrågan av attraktiva bostäder för de anställda i det nya kommun- och regionförvaltningen, som dessutom blir på gångavstånd till arbetsplatsen, som också är i samklang med miljökommunen. 

Detta bör vägas in i planeringen och gestaltningen av Ö. Centrum, då färdig ställande datum för dessa två byggprojekt mer eller mindre sammanfaller.

Detta skulle också kunna medverka nya kommuninvånare och breddad bas för kommunalskatten.

Detta bostadsprojekt borde också kunna genomföras tillsammans med ABK, som får ägardirektiv av Kristianstad kommun eller av PEAB, som är villiga att utveckla Kristianstad.

Jag föreslår en ny utställning, där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader I Ö. Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunalfullmäktige.

Jag refererar till f.d. stadsarkitekten Sune Friström med mycket stor känsla och kunskap om och över Kristianstad, som alltid säger man i alla stadsplanering måste se övergripande och långsiktigt.

Jag citerar även kultur och bevarandeföreningen Gamla Christianstads var åsikter jag delar och skall beaktas även vad gäller utformningen av Ö. Centrum, som är mycket viktigt att kommunen nu tar sitt ansvar för kommande generationer.

Gamla Christianstad:
”Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden.”

Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör I vår snart 400-åriga renässans centrum I Kristianstad.

Kristianstad 2011-11-29

Olle Johansson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s