Synpunkter på planförslaget Kristianstad 4:4 m.fl., Östra Centrum 2011-11-22

Kristianstads kommun
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Datum:                   2011-11-22
Ärende:                  Synpunkter på planförslaget Kristianstad 4:4 m.fl., Östra Centrum

1)     Alt 2: Förslaget med borttagande av bostäder i norra delen och istället tillägg av handelsplan och ett parkeringsdäck, vars fasader går ända ut i huskroppen är klart otillfredsställande.
Avsikten i förra förslaget var ju att dra in huskroppen i bostadsdelen så det inte blev så massivt. Klart olämpligt med ytterligare förtätning med tanke på omkringliggande bebyggelse. Dessutom blir hela norra delen ett ”dött” parti, viket är negativt för stadsbilden.
Positivt är, att det skapas nya parkeringsutrymmen men här torde man i stället överväga att lägga ytterligare parkeringsdäck under markytan, då det redan idag finns sådant och då de geotekniska undersökningarna inte utesluter byggnad under marknivå.
Alt 7: Med tillbyggnad av parkeringsdäck i södra delen (förmodar bostadsdel + byggnadshöjd är oförändrade) uppstår frågan om trafikflöden för parkdelen och det nya punkthuset. Med kvarhållande av nuvarande lastkaj är det tveksamt, då ju parkdelen skulle bli ”fredat” område. Nu kvarstår trafikintensitet på Cardellsgatan mellan Ö. Boulevarden – Kanalgatan.
Hade man tänkt om beträffande Kristianstadslänken och behållit biltrafik på S. Kaserngatan mellan Kanalgatan – Snapphanevägen hade det varit mer rimligt.

2)     Öppethållande i gallerian för öst/västlig passage: Här bör man underlätta för besökare från nya biografen att ta sig västerut och komma till parkeringshus inifrån gallerian. Då sista bioföreställningen är kl 21.00 – ca 23.00 borde öppettiderna vara minst 23.30 helst 24.00. I annat fall måste besökare ta långa omvägar för att passera genom centrum och ta sig till parkeringsinsläppet vid Ö. Boulevarden.

3)     Fasadutformningen, handelsgallerian: Det är otillfredsställande, att inga mer detaljerade fasadutformningar kan presenteras i detta tidpressade läge. För varje fasadkoncept lämnas ett antal varianter, varför det är ytterst svårt att skapa sig ett helhetsintryck. För t.ex. fasadkoncept 1 visas bilder på 5 olika tänkta utföranden. För koncept 2 talas om möjlighet till olika kulörer och ett ytterskikt av translusent skiva eller raster av nät/mesch. För koncept 3 talas om glaspartier med tunna eller inga profiler.
Det kan således uppstå ett otal varianter, som det i nuläget är omöjligt att skapa sig en uppfattning om, vilket hade behövts för att skapa sig en helhetsuppfattning.
Efter förra utställningen sades det att fasadutformningen avgörs först vid bygglovsförfarandet och ej  vid förestående ev. detaljplansgodkännande.
I fasadkoncepten talas det om att fasadkonceptet med fördel kan utformas i samarbete med en konstnär. Låt detaljplanen fastställa detta samt ange, att fasadutformningen ska framtagas i samarbete med ett ”skönhetsråd” förslagsvis med stadsarkitekt och andra på stadskontoret, representant från regionmuseum och gärna ”suppleant” från byggnadsnämnden. Man bör starta med grundläggande hypotes och arbeta fram minst 3 förslag, vilka bör kunna illustreras 3-dimensionellet. Finns utrymme för utställning vore det tacknämligt och rentav ett krav ur medborgarsynpunkt, då detta är ett stort projekt för vår stadsbild.
Fasadutformningen, punkthuset: Här kan vi inte se att det föreligger några konkreta förslag. Det bör ingå i ovan hantering och man bör i detaljplan fastslå vilken huvudinriktning man ska ha. Ska utformningen ha ny karaktär eller som jag/vi föreslår anpassas till fasadutformningen i kvarteret Riksens Ständer (S. Kaserngatan). I övrigt se noteringar för gallerian. Konceptet bör framtagas och redovisas som helhet.

4)     Boulevardkaraktären: Det är tråkigt, att den tvåradiga trädplanteringen försvinner för att ersättas av enkelradig nyplantering. Så stora träd som möjligt bör nyplanteras så inte boulevardkaraktären minimeras ännu mer för lång tid framöver.
Positivt är skapandet av en gårdsgata S. Kaserngatan – Tivoligatan. Dock uppstår klara tvivel hur detta ska kunna genomföras trafiksäkerhetsmässigt. Enligt ritning kommer Tivoligatan få uppta all öst-västlig biltrafik, då ju S. Kaserngatan genom Kristianstadslänken blir avstängd för biltrafik. Trafikmängden beräknas till ca 3000 i en riktning, vilket motsvarar Götgatans trafikmängd i dag och då i 2 riktningar. All denna trafik ska sedan ut på V. Boulevarden för att söderut möta trafikintensiva S. Kaserngatans busstrafik som ska korsa V. Boulevarden.

5)     Allmänt om trafiksituation: Instämmer i de konstateranden om att det kommer att bli trafikstockningar och svåra trafiksituationer för bilar, gående och cyklister på Götagatan/Snapphanevägen, Kanalgatan/Lasarettsboulevarden, Kanalgatan/Götgatan/Nya Boulevarden, Södra Kaserngatan/V. Boulevarden, S. Kaserngatan/Ö. Boulevarden m.fl. Accentuerar att Kristianstadlänken bör omprövas i sin helhet så att regionbussar inte släpps in i centrum. Att tillåta biltrafik på S. Kaserngatan som förut samt undvika Götgatan som genomfartspassage skulle lösa upp många problem och göra Östra Centrum till ett trevligt utvecklingscenter med potential för besökare av olika slag, gående, cyklister, bilar och bussar. Med nuvarande lösning sluter man centrum alldeles för mycket för bilister och parkering. Dessutom skapas alldeles för många barriärer. Dellösningar torde inte finnas, helhetsgrepp måste tagas. Risken är stor att vi får ett trafikflöde som snarare ökar än minskar trafiken, då man får åka runt 2 km istället för 200 m för att komma igenom och ut ur centrum. Avsikten var ju att knyta ihop Ö Centrum med Konserthus/Bibliotek men trafikflödet fordrar 50 km/tim i stället för vad som hade varit lämpliga 30 km/tim.

Med vänlig hälsning
Karin Appelqvist

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s